Stiftelsen stöder kommunerna

Finlands Kommunförbunds fullmäktige beslutade på sitt vårmöte den 27 maj 2016 bilda Finlands kommunstiftelse. Vid ingången av år 2018 fusionerades stiftelsen Urbanismisäätiö med Kommunstiftelsen.

Kommunförbundet bildar en stiftelse som stöder kommunerna (27.5.2016)

Ändamålet för Finlands kommunstiftelse är att främja kommunernas livskraft och demokrati samt andra ambitioner och att stärka kommunernas självstyrelse. I syfte att fullgöra sitt ändamål kan stiftelsen

  • dela ut stipendier och bidrag samt bevilja ekonomiskt stöd
  • bedriva forsknings-, informations- och utbildningsverksamhet
  • påverka lagstiftningens utveckling och delta i samhälleligt beslutsfattande och samhällsdebatter
  • bygga upp samarbetsnätverk
  • producera service för kommunerna
  • fullgöra sitt ändamål också genom andra verksamhetsformer som tjänar stiftelsens ändamål

Här kan du läsa stiftelsens stadgar.

Syftet med stiftelsen Urbanismisäätiö har varit att stödja, utveckla och fästa vikt vid den urbana livsstilen och dess betydelse. Målet har varit att främja urbanism. I fortsättningen kommer dessa mål att uppfyllas genom Finlands kommunstiftelses verksamhet.

Finlands kommunstiftelse har i samband med fusionen fått två bundna fonder, vars syfte iakttas i Kommunstiftelsens verksamhet: Direktör Yrjö Harvias minnesfond och fonden för Finlands Stadsförbunds 75-årsjubileum.