Articles for mars 2018

Kommunstiftelsen stöder professur i urban ekonomi

Aalto-universitetet har för avsikt att inrätta en professur i urban ekonomi för att säkerställa en stark sakkunskap och kompetens inom stadsplanering till stöd för viktiga beslut i städerna. Finlands kommunstiftelse har beslutat finansiera professuren med högst 400 000 euro.

I Finland finns det för närvarande inte en enda professur med fokus på urban ekonomi. Aalto-universitetet har ansökt om finansiering för en professur som skulle trygga undervisningen och forskningen inom området. Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stad har förbundit sig till att finansiera professuren med totalt 1,9 miljoner euro.

Den urbana ekonomin får en allt större betydelse internationellt. Genom att skapa kopplingar mellan stadsforskning, stadsplanering och formgivning strävar vetenskapsgrenen efter att tackla de komplicerade problem som urbaniseringen för med sig. Städerna drar nytta av professuren bland annat genom att den information som de producerar kan användas mer inom forskningen, vilket i sin tur ger upphov till forskningsdata som kan utnyttjas vidare. Planeringen och beslutsfattandet får stöd av sakkunskap och utbildad personal som behärskar moderna metoder.

Närmare upplysningar:
Jari Koskinen, verkställande direktör, Finlands Kommunförbund, 044 976 4225

Urbanismisäätiö fusionerades med Kommunstiftelsen

Stiftelsen Urbanismisäätiö, som grundades för att stödja den urbana livsstilen, fusionerades vid ingången av 2018 med Finlands kommunstiftelse. Båda stiftelserna har verkat i anslutning till Finlands Kommunförbund och deras uppgifter har konstaterats sammanfalla. Fusionen har godkänts vid Patent- och registerstyrelsen.

Urbanismisäätiö grundades år 1993 med syftet att stödja, utveckla och fästa vikt vid den urbana livsstilen, dess betydelse för och inverkan på det finländska samhället samt att allmänt taget stödja stadsstrukturen och stadskulturen. Utgångspunkten för Urbanismisäätiö har varit att inhämta kunskap om urbanism, producera och sprida information som anknyter till urbanismen samt lyfta fram en urban synvinkel i den samhällspolitiska debatten.

Finlands kommunstiftelse har i samband med fusionen fått två bundna fonder, vars syfte iakttas i Kommunstiftelsens verksamhet.

Av den ränta som direktör Yrjö Harvias minnesfond genererar, utdelas stipendier och priser för forskningsarbeten och utredningar inom kommunalförvaltning och kommunalpolitik.

Ur medlen från fonden för Finlands Stadsförbunds 75-årsjubileum utdelas stipendier för vetenskapligt forskningsarbete kring stadsutveckling och kommunalförvaltning eller för lärdomsprov som anknyter till dessa teman samt hederspris för vetenskaplig forskning inom ämnesområdet eller för spridning av forskningsrön för tillämpning i praktiken.

Stiftelsen Urbanismisäätiös verksamhet grundar sig i hög grad på att införa konceptet ”Maailman parhaat kaupungit” (Världens bästa städer) i praktiken. Stiftelsen har ordnat kurser för inbjudna toppbegåvningar inom finländsk stadsutveckling och centrala opinionsbildare för att förankra erfarenheter från världens bästa städer i Finland. Den 25 april i år ordnas i Tammerfors ett stadsseminarium på hög nivå kring staden Portlands erfarenheter.

Närmare upplysningar:

Heikki Telakivi, direktör för internationella ärenden, Kommunförbundet, 050 667 40
Kauko Aronen, chef för stadsforskningen, Kommunförbundet, 050 557 0578