Ansök om bidrag

Bidrag kan endast beviljas för verksamhet som direkt tjänar stiftelsens ändamål. Bidrag kan endast beviljas för verksamhet som främjar strävanden för de finska kommunerna. Stiftelsen stöder i synnerhet sådan forsknings- och utvecklingsverksamhet vars resultat kan tillvaratas i flera än en kommun och vars resultat och handlingsmodell systematiskt sprids till nytta för hela kommunfältet. Stödmottagare kan vara juridiska och fysiska personer och arbets- eller forskningsgrupper.

Ansökan om stöd och bilagorna ska vara sparade i stiftelsens bidragssystem senast vid utgången av juni. Av särskilda skäl kan styrelsen ta upp till behandling en ansökan som lämnats till stiftelsen efter den stadgeenliga ansökningstiden.

Stiftelsen kan också gå ut med en inbjudan till ansökan som löper ut inom en viss tidsfrist. Detta innebär att stiftelsen sänder vissa aktörer en inbjudan att lämna in en ansökan inom utsatt tid.

Om projektets framsteg ska rapporteras till stiftelsen. Stiftelsen har rätt att fritt offentliggöra och sprida projektresultat.