Bidrag

Bidrag kan bestå av ett arbetsbidrag och/eller ett utgiftsbidrag. Bidrag kan endast beviljas för det forsknings- och utvecklingsarbete som direkt tjänar stiftelsens ändamål eller för fortsatta studier. Bidrag beviljas inte för att avlägga yrkesinriktad grundexamen eller grundexamen på universitetsnivå.

Det forsknings- och utvecklingsarbete som finansieras med bidrag ska resultera i aktuell tillämpad information inom ett år. Studierna kan publiceras i Kommunförbundets publikationsserie ”Uutta kunnista”.

En bidragsansökan upprättas i stiftelsens bidragssystem.

Utbetalning av det beviljade bidraget förutsätter att mottagaren ger stiftelsen

  • de uppgifter som behövs för utbetalning av bidraget och för myndighetsrapporter
  • en förbindelse om användningen av bidraget som förbinder mottagaren att betala tillbaka det beviljade bidraget till stiftelsen om mottagaren inte följt villkoren vid användningen av bidraget

Bidragsmottagaren ska inom ett år från utbetalning av bidraget eller senast inom tre månader från projektets slut lämna en redogörelse till stiftelsen om användningen av bidraget.

Om mottagaren inte lämnar in en redogörelse för användningen av bidraget inom utsatt tid eller om stipendiet har använts för något annat ändamål än det beviljats för, kan stiftelsen återkräva det utbetalda bidraget.

Ett bidrag kan vara en skattepliktig inkomst för mottagaren. Bidragsmottagaren ska se till att Skatteförvaltningen får en anmälan om bidraget. Mottagaren svarar för alla skatter som dras på bidraget. Ytterligare information om beskattningen av bidragsmottagare finns på Skatteförvaltningens webbsida www.vero.fi.

En bidragsmottagare som arbetar med stöd av det beviljade bidraget kan vara skyldig att teckna en försäkring för ålderdom, arbetsoförmåga och dödsfall. Bidragsmottagaren ska själv svara för tecknandet av försäkringen och försäkringsavgifterna. Mer information om bidragsmottagarens skyldighet om at teckna försäkringar finns på Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts webbsida www.mela.fi.