Stadgar för Finlands kommunstiftelse

1   Namn

Stiftelsens namn är Suomen kuntasäätiö sr, på svenska Finlands kommunstiftelse sr och på engelska Finnish Municipal Foundation sr.

2   Hemort

Stiftelsens hemort är Helsingfors.

3   Ändamål

Stiftelsens ändamål är att främja kommunernas livskraft och demokrati samt andra ambitioner och att stärka kommunernas självstyrelse.

4   Verksamhetsformer

I syfte att fullgöra sitt ändamål kan stiftelsen

  • dela ut stipendier och bidrag samt bevilja ekonomiskt stöd
  • bedriva forsknings-, informations- och utbildningsverksamhet
  • påverka lagstiftningens utveckling och delta i samhälleligt beslutsfattande och samhällsdebatter
  • bygga upp samarbetsnätverk
  • producera service för kommunerna
  • fullgöra sitt ändamål också genom andra verksamhetsformer som tjänar stiftelsens ändamål.

Stiftelsen kan fullgöra sitt ändamål genom sin egen verksamhet, delvis eller helt via sammanslutningar som stiftelsen äger eller i samarbete med andra sammanslutningar och stiftelser.

Stiftelsen kan i överensstämmelse med sina verksamhetsformer tillhandahålla förmåner för Finlands Kommunförbund rf.

5   Finansiering av verksamhetsformerna

Stiftelsen kan bedriva all slags affärsverksamhet för att finansiera verksamhetsformerna.

6   Medelsförvaltning

Stiftelsens medelsförvaltning ska vara planmässig.

7   Ledning

Stiftelsen har en styrelse. Stiftelsen kan ha en verkställande direktör och verkställande direktören kan ha en ställföreträdare.

Stiftelsens ledning ska omsorgsfullt främja fullgörandet av stiftelsens ändamål och stiftelsens intressen.

8   Styrelsen

8.1     Antal

Stiftelsens styrelse har 3–11 ledamöter med varsin personlig ersättare.

Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation beslutar om antalet styrelseledamöter.

8.2     Valsätt och mandattid

Ledamöterna och ersättarna i stiftelsens styrelse utses av Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation.

Styrelseledamöternas mandattid är fyra år, men den första mandattiden går ut år 2018.

Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation ska välja ledamöter och ersättare till stiftelsens styrelse inom tre månader från det förbundsdelegationsval för Finlands Kommunförbund rf som ordnas efter kommunalvalet. Om ledamöterna inte valts inom denna tidsfrist, fortsätter mandattiden för de styrelseledamöter som står i tur att avgå tills Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation har valt nya ledamöter för den återstående mandattiden.

Stiftelsens styrelseledamöter väljs enligt principen att de olika politiska partierna och övriga grupperna ska vara företrädda i enlighet med deras representation på parti- eller gruppnivå i Finlands Kommunförbund rf:s styrelse, utgående från det föregående kommunalvalet. Från varje sådant parti eller sådan grupp väljs dock högst en person till ledamot i stiftelsens styrelse.

Vid valet av ledamöter ska dessutom regionala synpunkter och olika stora kommuners representation beaktas.

Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation kan avsätta en ledamot eller ersättare i stiftelsens styrelse under pågående mandattid.

Om en styrelseledamot eller ersättare avgår, avsätts eller förlorar sin behörighet som ledamot i stiftelsens styrelse, eller om en plats i stiftelsens styrelse av någon annan anledning blir ledig under mandattiden, kan Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation utse en ny ledamot eller ersättare för den återstående mandattiden. När ledamöter väljs ska de ovan angivna principerna för valet av styrelseledamöter beaktas.

Vid valet av ledamöter till stiftelsens styrelse bör man sträva efter att båda könen är representerade.

Om Finlands Kommunförbund rf upplöses, utses ledamöterna och ersättarna till stiftelsens styrelse av en annan juridisk persons styrelse eller organ. Denna juridiska person bestäms av stiftelsens styrelse vid ett sammanträde där styrelsen behandlar upplösningen av Finlands Kommunförbund rf.

8.3     Behörighet

Till ledamöter och ersättare i stiftelsens styrelse kan utses ledamöter och ersättare i styrelsen för Finlands Kommunförbund rf.

8.4     Ordförande

Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation utser ordförande och två vice ordförande för stiftelsens styrelse.

8.5     Uppgifter

Stiftelsens styrelse sköter förvaltningen av stiftelsen och svarar för att stiftelsens verksamhet organiseras på ett ändamålsenligt sätt för fullgörandet av ändamålet. Stiftelsens styrelse svarar också för att tillsynen över stiftelsens bokföring och medelsförvaltning är ordnad på behörigt sätt.

8.6     Sammanträden

Stiftelsens styrelseordförande svarar för att styrelsen sammanträder vid behov. Styrelsen ska sammankallas om två av stiftelsens styrelseledamöter eller verkställande direktören skriftligen kräver det för behandlingen av ett visst ärende. Om stiftelsens styrelseordförande trots ett sådant krav inte sammankallar styrelsen, får kallelsen utfärdas av verkställande direktören eller, om minst hälften av styrelseledamöterna godkänner förfarandet, av en styrelseledamot.

Kallelsen till styrelsesammanträde skickas senast en vecka före sammanträdet på det sätt som stiftelsens styrelse bestämt.

Stiftelsens styrelse kan sammankallas till e-postsammanträde samma dag som sammanträdet öppnas. Ett e-postsammanträde kan avslutas tidigare än sju dagar efter att sammanträdet öppnades endast om alla styrelseledamöter har deltagit i beslutsfattandet.

Från varje parti eller grupp som är representerade i Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation, men som inte har någon invald ledamot i stiftelsens styrelse, utser Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation en person som har närvaro- och yttranderätt vid stiftelsens styrelsesammanträden. Den som utses av Finlands Kommunförbunds förbundsdelegation enligt denna punkt ska vara ledamot eller ersättare i Finlands Kommunförbund rf:s förbundsdelegation.

8.7     Beslutsfattande

Stiftelsens styrelse är beslutför när mer än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. I antalet beaktas de valda styrelseledamöterna.

Som styrelsens beslut gäller det förslag som fått understöd av mer än hälften av de närvarande ledamöterna, om det inte föreskrivs om en större majoritet i stiftelselagen. En jävig styrelseledamot betraktas inte som närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.

8.8     Arvode

Till stiftelsens styrelseledamöter kan betalas sedvanligt arvode och sedvanlig ersättning för arbete som de utför för stiftelsen. Det samma gäller också arvode och annan ersättning till styrelseledamöterna som betalas ur stiftelsens koncernbolag eller koncernstiftelse.

9   Verkställande direktör

Verkställande direktören svarar för fullgörandet av stiftelsens ändamål och sköter stiftelsens övriga dagliga förvaltning i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar. Verkställande direktören svarar för att stiftelsens bokföring är lagenlig och medelsförvaltningen ordnad på ett betryggande sätt. Verkställande direktören ska ge stiftelsens styrelse och dess ledamöter de upplysningar som stiftelsens styrelse behöver för att sköta sitt uppdrag.

Verkställande direktören får vidta åtgärder som med beaktande av omfattningen och arten av stiftelsens verksamhet är exceptionella eller av stor betydelse, endast om han eller hon har ett bemyndigande av stiftelsens styrelse eller om styrelsens beslut inte kan inväntas utan väsentlig olägenhet för stiftelsens verksamhet. I det sistnämnda fallet ska stiftelsens styrelse så snart som möjligt underrättas om åtgärden.

10 Företrädande

Stiftelsen företräds av stiftelsens styrelseordförande och verkställande direktör ensam.

Stiftelsens styrelse kan bemyndiga en person att företräda stiftelsen ensam eller tillsammans med en annan person.

11 Användning av stiftelsens medel om stiftelsen upplöser sig eller upplöses

Om stiftelsen upplöser sig, ska dess medel användas för ett allmännyttigt ändamål som bestäms av stiftelsens styrelse. Ändamålet ska så väl som möjligt stämma överens med det ändamål som anges i stiftelsens stadgar. Om stiftelsen upplöses ska de återstående medlen användas på det sätt som anges ovan.