Understöd

Understöd kan beviljas stiftelser, organisationer och institut för att stödja verksamhet som direkt fullgör ändamålet för Finlands kommunstiftelse.

En ansökan om understöd upprättas i stiftelsens bidragssystem.

Utbetalning av det beviljade understödet förutsätter att mottagaren ger stiftelsen

  • de uppgifter som behövs för utbetalning av understödet
  • en förbindelse om användningen av understödet som förbinder understödsmottagaren att betala tillbaka det beviljade understödet till stiftelsen om mottagaren inte följt villkoren vid användningen av understödet

Understödsmottagaren ska inom ett år från utbetalning av understödet eller senast inom tre månader från projektets slut lämna en redogörelse till stiftelsen om användningen av understödet.

Om understödsmottagaren inte lämnar in en redogörelse för användningen av stödet inom utsatt tid eller om understödet har använts för något annat ändamål än det beviljats för, kan stiftelsen återkräva det utbetalda understödet.