Verksamhet

I sin strategi fastställer Finlands kommunstiftelse de långsiktiga målen för verksamheten utgående från stiftelsens primära uppgift. Utifrån strategin ska i fortsättningen tas fram en noggrannare strategisk plan för stiftelsens verksamhet.

Strategiskt mål 1: Verksamhetens höga effektivitet

Strategiskt mål 2: Stiftelsens hållbara ekonomi

Strategiskt mål 3: Förtydligande av kommunernas roll i den starka förändringssituation som råder inom det kommunala fältet

Strategiskt mål 4: Agila, modiga och fördomsfria handlingssätt

Strategin konkretiseras i en årlig plan för stiftelsens forsknings- och utvecklingsverksamhet (FoU). I planen fastställs årligen de temaområden och eventuella projektidéer som stiftelsen vill finansiera med forsknings- och utvecklingsmedlen. För att genomföra forsknings- och utvecklingsplanen kan stiftelsen genom projektidétävlingar eller genom att dra nytta av Kommunförbundskoncernens resurser söka efter projektgenomförare och till exempel regionala forsknings- och utvecklingskonsortier.

Stöd kan endast beviljas för verksamhet som direkt fullgör stiftelsens ändamål. Stöd kan endast beviljas för verksamhet som främjar strävanden för de finska kommunerna.

Verksamheten är uppdelad i