Utredning om städerna som tjänsteplattformar

Kommunerna och städerna får allt mer rollen som faciliterare av tjänster och utveckling, vilket betyder att de utgör plattformar för företagens, tredje sektorns och medborgarnas aktivitet. Kommunstiftelsen finansierar under år 2019 Tammerfors universitets utredning om grunderna för plattformsmodellen och det praktiska genomförandet av den. Undersökningen har beviljats en finansiering på 59 000 euro.

Den teoretiska grunden för plattformsmodellen är ännu splittrad och erfarenheterna få. I stora städer finns det ändå redan till och med omfattande projekt i vilka staden har utvecklat nya, nätverksbaserade funktioner, exempelvis Koklaamo i Tesoma och Hiedanranta-området i Tammerfors, servicetorget i Björkby i Vanda, Esbos skolvärld samt testningsmiljön PATIO och OULLabs (Oulu Urban Living Labs) i Uleåborg.

Plattformsmodellen framhäver en samordning av olika aktörers material, samutveckling, öppen information samt kund- och användarfokusering. I ledningen är det viktigt att förstå helheter, nätverksledning och interaktion och att behärska integrerande och faciliterande funktioner. En plattformsbaserad utveckling är allt oftare ett koncept som eftersträvas i städernas utvecklingsplaner.

Undersökningen leds av professor Arto Haveri från Ledarskapshögskolan vid Tammerfors universitet.