Kommunstiftelsen stöder professur i urban ekonomi

Aalto-universitetet har för avsikt att inrätta en professur i urban ekonomi för att säkerställa en stark sakkunskap och kompetens inom stadsplanering till stöd för viktiga beslut i städerna. Finlands kommunstiftelse har beslutat finansiera professuren med högst 400 000 euro.

I Finland finns det för närvarande inte en enda professur med fokus på urban ekonomi. Aalto-universitetet har ansökt om finansiering för en professur som skulle trygga undervisningen och forskningen inom området. Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stad har förbundit sig till att finansiera professuren med totalt 1,9 miljoner euro.

Den urbana ekonomin får en allt större betydelse internationellt. Genom att skapa kopplingar mellan stadsforskning, stadsplanering och formgivning strävar vetenskapsgrenen efter att tackla de komplicerade problem som urbaniseringen för med sig. Städerna drar nytta av professuren bland annat genom att den information som de producerar kan användas mer inom forskningen, vilket i sin tur ger upphov till forskningsdata som kan utnyttjas vidare. Planeringen och beslutsfattandet får stöd av sakkunskap och utbildad personal som behärskar moderna metoder.

Närmare upplysningar:
Jari Koskinen, verkställande direktör, Finlands Kommunförbund, 044 976 4225