Urbanismisäätiö fusionerades med Kommunstiftelsen

Stiftelsen Urbanismisäätiö, som grundades för att stödja den urbana livsstilen, fusionerades vid ingången av 2018 med Finlands kommunstiftelse. Båda stiftelserna har verkat i anslutning till Finlands Kommunförbund och deras uppgifter har konstaterats sammanfalla. Fusionen har godkänts vid Patent- och registerstyrelsen.

Urbanismisäätiö grundades år 1993 med syftet att stödja, utveckla och fästa vikt vid den urbana livsstilen, dess betydelse för och inverkan på det finländska samhället samt att allmänt taget stödja stadsstrukturen och stadskulturen. Utgångspunkten för Urbanismisäätiö har varit att inhämta kunskap om urbanism, producera och sprida information som anknyter till urbanismen samt lyfta fram en urban synvinkel i den samhällspolitiska debatten.

Finlands kommunstiftelse har i samband med fusionen fått två bundna fonder, vars syfte iakttas i Kommunstiftelsens verksamhet.

Av den ränta som direktör Yrjö Harvias minnesfond genererar, utdelas stipendier och priser för forskningsarbeten och utredningar inom kommunalförvaltning och kommunalpolitik.

Ur medlen från fonden för Finlands Stadsförbunds 75-årsjubileum utdelas stipendier för vetenskapligt forskningsarbete kring stadsutveckling och kommunalförvaltning eller för lärdomsprov som anknyter till dessa teman samt hederspris för vetenskaplig forskning inom ämnesområdet eller för spridning av forskningsrön för tillämpning i praktiken.

Stiftelsen Urbanismisäätiös verksamhet grundar sig i hög grad på att införa konceptet ”Maailman parhaat kaupungit” (Världens bästa städer) i praktiken. Stiftelsen har ordnat kurser för inbjudna toppbegåvningar inom finländsk stadsutveckling och centrala opinionsbildare för att förankra erfarenheter från världens bästa städer i Finland. Den 25 april i år ordnas i Tammerfors ett stadsseminarium på hög nivå kring staden Portlands erfarenheter.

Närmare upplysningar:

Heikki Telakivi, direktör för internationella ärenden, Kommunförbundet, 050 667 40
Kauko Aronen, chef för stadsforskningen, Kommunförbundet, 050 557 0578