Donationsprofessurer

Kommunstiftelsen har hittills deltagit i finansieringen av två professurer.

Professur i juridik

I Finland pågår som bäst en omfattande reform av lokal- och regionförvaltningen samt social- och hälsovården. I samband med förändringarna måste den kommunala självstyrelsens grundlagsenliga gränser bedömas. Under de senaste årtiondena har man dock inte i någon större utsträckning forskat om frågor som gäller den institutionella statsförfattningsrätten eller den kommunala självstyrelsen.

Kommunstiftelsens styrelse beslutade den 20 oktober 2016 donera högst 32 500 euro för år 2016 och högst 32 500 euro för år 2017 till Östra Finlands universitet för att användas för en professur i juridik. Syftet med professuren är forskning och undervisning inom statsförfattningsrätt med fokus på självstyrelse och institutionella relationer bland invånarna i kommuner och i områden som är större än en kommun.

Professur i urban ekonomi

Aalto-universitetet har för avsikt att inrätta en professur i urban ekonomi för att säkerställa en stark sakkunskap och kompetens inom stadsplanering till stöd för viktiga beslut i städerna. Finlands kommunstiftelse har beslutat finansiera professuren med högst 400 000 euro. Esbo, Helsingfors, Grankulla och Vanda stad har förbundit sig till att finansiera professuren med totalt 1,9 miljoner euro.

Den urbana ekonomin får en allt större betydelse internationellt. Genom att skapa kopplingar mellan stadsforskning, stadsplanering och formgivning strävar vetenskapsgrenen efter att tackla de komplicerade problem som urbaniseringen för med sig. Städerna drar nytta av professuren bland annat genom att den information som de producerar kan användas mer inom forskningen, vilket i sin tur ger upphov till forskningsdata som kan utnyttjas vidare. Planeringen och beslutsfattandet får stöd av sakkunskap och utbildad personal som behärskar moderna metoder.

Meddelande