Stöd för forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsstöd kan beviljas för finansiering av omfattande projekt med koppling till forsknings-, utvecklings- och försöksverksamheten.

Kommunstiftelsens styrelse har fastställt följande temaområden som ska ligga som underlag för strategiska projekt:

  1. Fullmäktigeledamöterna bygger framtidens kommun
  2. Framtidens kommun bidrar till att stärka livskraften
  3. Framtidens kommun som förnyare av demokratin och delaktigheten
  4. Kommunala datatjänsten

Fullmäktigeledamöterna bygger framtidens kommun

Nya kommunfullmäktige inledde arbetet sommaren 2017. Social- och hälsovårdsreformen samt landskapsreformen och övriga förändringar i kommunernas omvärld innebär både risker och möjligheter för den kommunala verksamheten. Fullmäktigeledamöter som har siktet inställt på framtiden och förmåga att fatta beslut är grunden för kommunernas självstyrelse. Det är också en förutsättning för livskraftiga kommuner. De nya fullmäktigeledamöterna har en central roll när det gäller att bygga upp framtidens kommuner. De inverkar stort på förhållningssättet till och ledningen av förändring samt på förutsättningarna att hantera risker och ta tillvara de möjligheter som förändringen medför. Att anamma förändringar berör såväl erfarna som nya ledamöter. Det är viktigt att man bildar en gemensam uppfattning om nuläget och framtiden.

Genom att göra enhetliga förberedelser som gäller för hela landet och som också beaktar särdragen hos kommuner som befinner sig i olika verksamhetsmiljöer och genom att erbjuda utvecklingsverktyg kan man se till att de nya ledamöterna får det stöd de behöver för att kunna bygga upp framtidens kommuner. Samtidigt blir deras medvetenhet om förändringar bättre. Ett mål för utvecklingen är också att förmågan att förutse förändringar som en del av kommunernas strategiska ledning stärks.

Utveckling av Kommunala datatjänsten

Finlands Kommunförbund har tillsammans med kommunerna utvecklat datatjänstgränssnitt för kommunernas processer för markanvändning och tekniska sektorn. För att kunna dra nytta av gränssnitten har man byggt en kommunal datatjänst som kontinuerligt producerar aktuella data för olika användare om alla de kommuner som anslutit sig till tjänsten.

Stiftelsens finansiering för Kommunala datatjänstens försöks- och utvecklingsverksamhet säkrar och aktiverar förnyelsen, utvecklingen och effektiviseringen av kommunernas verksamhetsprocesser med hjälp av digitala system och informationstjänster.

Stödet ska användas för att utveckla, upprätthålla och driva Kommunala datatjänsten, som ägs av Kommunförbundet,samt för att bereda och inleda projekt för att utveckla datatjänstgränssnitt som kan anslutas till tjänsten.

Kommunstiftelsens styrelse beslutade den 23 november 2016 bevilja 1,525 miljoner euro för utveckling av Kommunala datatjänsten och för tjänstens verksamhet under åren 2016–2018.